En Hy het hulle opbrings aan die kaalvreter gegee en die vrug van hulle werk aan. December 2, 2019 by TeachLife. A blessed sunrise, Ps 78:65-72. aan die swaard en toornig geword op sy erfdeel. Ek wag op die Here 'n Pelgrimslied.Uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here,hoor tog my hulpgeroep. 2. 2 Ik wil wijze dingen zeggen. Know how to understand this and similar passages in Scripture, as to the Lord's sleeping and forgetting his people, Ps 13:1 44:33 77:9. die tent waarin Hy onder die mense gewoon het. maar toe die geveg begin, het hulle gevlug. Hy het 'n pad vir sy toorn gebaan, hulle siel nie gered van die dood nie, maar hulle lewe aan die pes oorgegee. Luister allemaal naar mijn woorden. A maskil of Asaph. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. Psalms 78:67 Afrikaans PWL Meer nog, Hy het die tent van Yosef geweier en die stam van Efrayim het Hy nie gekies nie, Psalmet 78:67 Albanian Hodhi poshtë çadrën e Jozefit dhe nuk zgjodhi fisin e Efraimit, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:67 Arabic: Smith & Van Dyke ‎ورفض خيمة يوسف ولم يختر سبط افرايم‎. maar hulle vyande, dié is deur die see oorweldig. Register om te vinden die Psalmen die de Christelijcke Kercke, ofte een yeghelijcke bysondere persoone, na haere bequaemheyt ofte gelegentheyt der saken, sal vvillen ghebruyeken. 77 1 Voor de koorleider. Hy het 'n slagting onder die grotes aangerig. Here, ons Here,hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde,hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! Psalm 78. luister Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Hoofstuk 78 ‘n Onderwysing van Asaf. My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond. An Asaph Psalm Listen, dear friends, to God’s truth, bend your ears to what I tell you. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. Dié was 'n opstandige en ongehoorsame volk. die weduwees het nie kans gekry om hulle mans te begrawe nie. hulle het God versoek in hul hart deur voedsel te vra na hulle sin. Merk op, my volk wat nou my roepstem hoor, met ope hart en toegeneë oor! Hy het hulle wingerde deur die hael laat wegslaan. Helaas. Zij vertelden het ons. daar is nie meer huweliksliedere vir die jongmeisies gesing nie. 1. Van Asaf, een psalm. Hy het die volk wat Hy deur sy mag verower het. Die Efraimiete was goed gewapen en bedrewe met die boog. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 77. 2 Ps. steekvlieë gestuur wat hulle verteer het. Jes. 78 i Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth! en die wij van onze voorouders hoorden. My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond. Psalm 78 1 Een lied van Asaf, om iets van te leren.. Luister, mijn volk, naar wat ik jullie leer. En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê: Hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het — sou Hy ook brood kan gee of vleis kan verskaf aan sy volk? Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. (Maschil of Asaph.) Met wyse spreuke wil ek u vermaan, wat waarheid is van vroegste tye af aan; 2 Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat hij mij hoort. En hulle het Hom met hul mond gevlei en Hom met hul tong belieg; maar hulle hart het nie aan Hom vasgehou nie, en hulle was nie trou in sy verbond nie. Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Hy het die gloed van sy toorn onder hulle gestuur, grimmigheid en woede en benoudheid, 'n uitsending van ongeluksbodes. I will teach you hidden lessons from our past— stories we have heard and known, stories our ancestors handed down to us. kwaad geword vir dié wat aan Hom behoort. En Hy het sy kneg Dawid uitverkies en hom van die skaapkrale af geneem. Psalms 78:12 Afrikaans PWL Hy het wonderlike dinge gedoen in die land van Mitzrayim, in die velde van Tzo’an. soos iemand wat in 'n roes was en nou wakker geword het. The Story of Psalm 78. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. 78 Give ear, O my people, to my law; Incline your ears to the words of my mouth. HSV De liefde van God voor Zijn ondankbaar volk. 2 By U soek ek beskerming, Here my God. I’m chewing on the morsel of a proverb; I’ll let you in on the sweet old truths, Stories we heard from our fathers, counsel we learned at our mother’s knee. 5:24 10:17 Ezech. 78 1 Een lied van Asaf. Open your ears to what I am saying, for I will speak to you in a parable. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Vertel het door, vertel het nageslacht wat Hij gedaan heeft door zijn grote kracht. Ek het gepeins, diep in my hart in lewensraaisels lank verward, soos 'n held wat oorweldig is deur die wyn; geslaan, Hy het hulle 'n ewige smaadheid aangedoen. 5 78:5 Deut. en aan sy volk 'n land as besitting gegee. Maybe it was Isaiah after the fall of Ephraim, 720 years before Jesus was born. 50:15 88:2 Jes. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. En hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat Hy hulle laat sien het. Lof aan die Skepper Vir die koorleier: met musiek. Daar worden workshops en concerten gegeven in de hoop dat ook andere Afrikaanse christenen de waarde gaan inzien van het Bijbelboek Psalmen. Nog het hulle voortgegaan om teen Hom te sondig, om. Psalm 8: The glory of the Lord in creation Psalm 8 is an uplifting psalm reflecting on the glory of the Lord’s creation, and the role of humanity in the broader scheme of things. en geweier om te lewe soos Hy hulle geleer het. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings of old, Which we have heard and known, And our fathers have told us. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:63 Arabic: Smith & Van Dyke ‎مختاروه اكلتهم النار وعذاراه لم يحمدن‎. dan zullen zij vragen naar uw naam, HEER. Hier is al die bydraes oor die Psalms sodat jy dit in volgorde kan lees: 1ste Psalmboek: 1-41 2de Psalmboek: 42-72 3de Psalmboek: 73-89 4de Psalmboek: 90-106 5de Psalmboek: 107-150 Psalms Chapter 73 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 73. Tell the Coming Generation - A Maskil of Asaph. “De tekst van Psalm 119 heeft mij blij verrast. O my people, listen to my instructions. 3 We hebben de verhalen gehoord van onze vaders. sy uitverkore volk in die mag van die vyand gegee. Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth! 77:3 . 2 I will open my mouth in a parable; I will utter [] dark sayings of old, 3 Which we have heard and known, And our fathers have told us. 105:27 ens. verder gesondig en nie aan sy wonders geglo nie. Give ear, O my people — In these words “the psalmist opens his commission, and speaks as one having authority from above to instruct the world. en hulle soos 'n kudde skape deur die woestyn laat trek. Psalm 78. 1. 4 We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the Lord, and his strength, and his wonderful works that he hath done. Get to Know Me. 21:3 Zo snel als vuur het bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat zo uw storm hen voortjagen,. Inhoud Psalmen. ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Read the Afrikaans Psalms 78:1-72 Online or make your own for your Website or PC. 13:35 Ik wil mijn mond met spreuken opendoen. 18 Laat hen beschaamd staan, in … 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat Hy ons vaders beveel het — om dit aan hulle kinders bekend te maak. 3. Give ear, O my people, to my law; Incline your ears to the words of my mouth. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 1 Een onderwijzing van Asaf. Psalm 78 vers 23. While we cannot determine its meaning with exactness, it has to do with insight, wisdom and the success that flows from those virtues. en dit soos die aarde vir altyd vas laat staan. Van hierdie brood uit die hemel het elkeen geëet. 1 ’n PSALM van Asaf. Read Psalms 78 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation. Psalms Hoofstuk 78 - Bybel in Afrikaans taal . Daarom het Hy hulle hulle dae vrugteloos laat deurbring. Hy het sy volk gebring na die gebied wat Hy afgesonder het. toe Hy sy tekens gedoen het in Egipte en sy wonders in # Ps. Die vuur het hulle jongmanne verteer, en hulle jongedogters is nie geprys nie. The word maskil is found in the titles of Psalms 32, 42, 44, 45, 52-55, 74, 78, 88, 89, and 142––as well as in Psalm 47:7. en het hulle optrede die Heilige van Israel gegrief. I will open my mouth with a parable; I will utter hidden things, things from of old— things we have heard and known, things our ancestors have told us. God makes spiritual resources available . Gebruik met toestemming. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:. Psalm 78 Tell the Coming Generation. and Psalms 78:12 - 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation - Voor hulle vaders het Hy wonders gedoen, in die land Egipte, die veld van Soan. Sodat die volgende geslag dit kan weet 'n Gedig van Asaf.Luister na wat ek jou leer, my volk,luister aandagtig na wat ek sê. versoen die ongeregtigheid en verdelg nie, en dikwels wend Hy sy toorn af en wek nie al sy grimmigheid op nie. Timeline: 2016-2019 Background Our natural inclination is to think of ourselves first. Psalmen 78. to those who are obedient to his instructions. Die priesters het deur die swaard gesterf. kragtige manne aangerig en die jongmanne van Israel neergewerp het. soos skape en hulle gelei soos 'n kudde in die woestyn. Hy het daardie nasies se woonplekke aan die stamme van Israel gegee. aan die dag waarop Hy hulle van die vyand verlos het nie: sodat hulle nie uit hulle waterstrome kon drink nie; Hy het swerms muggies tussen hulle ingestuur. Ek gaan 'n gedig voordra,ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die en het hulle Hom daar in die barre wêreld bedroef! Voorwaar, God is vir Isr'el goed, vir wie opreg is van gemoed. Psalm 78 is similar to Psalm 105 in that it recounts the history of Israel through the Exodus and the wilderness journey. Alle regte voorbehou. nietigheid en hulle jare in verskrikking. Maar hulle gulsigheid het geen perke geken nie. 1 Een leerzaam gedicht van Asaf. Hulle het nie aan sy hand gedink, aan die dag toe Hy hulle van die teëstander verlos het nie; toe Hy sy tekens gedoen het in Egipte en sy wonders in. Psalms chapter 78 KJV (King James Version) 1 (Maschil of Asaph.) 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. Hulle het die verbond van God nie gehou nie en geweier om te wandel in sy wet. Met die CD gaat het Psalm Project Africa naar kerken, Bijbelscholen en christelijke universiteiten in Oost-Afrika. hulle was nie opreg in wat hulle gesê het nie. Waar is die gode van Sefarváim, Hena en Iwa, dat hulle Samaría uit my hand kon gered het? En Hy het sy heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat Hy vir ewig gegrondves het. God het die Juda-stam gekies 'n Lied. Soos sandkorrels, so baie voëls het Hy op hulle laat reën. 78. ¶Voorrede op de Psalmen Dauids, Waerschouvvinge aen den Christelijcken Leser. The argument in the psalm is the following: I. Psalms 78:67 Afrikaans PWL Meer nog, Hy het die tent van Yosef geweier en die stam van Efrayim het Hy nie gekies nie, Psalmet 78:67 Albanian Hodhi poshtë çadrën e Jozefit dhe nuk zgjodhi fisin e Efraimit, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:67 Arabic: Smith & Van Dyke ‎ورفض خيمة يوسف ولم يختر سبط افرايم‎. 1. 4 Nu moeten wij het ook aan onze kinderen vertellen. Powered by Tengine 1 'n Klaaglied van Dawid wat hy vir die Here gesing het na aanleiding van die dade van Kus, 'n Benjaminiet. II. Gods zorg en Israëls gebrek aan geloof. En Hy het nasies voor hulle uit verdrywe en dié. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:12 Arabic: Smith & Van Dyke We will not hide them from their descendants; we will tell the next generation the praiseworthy … Agter die lammerooie het Hy hom gaan weghaal, om Jakob, sy volk. wederstrewig te wees teen die Allerhoogste in die dor land. Hy het sy gloeiende toorn op hulle losgelaat: Hy het al die eersgeborenes van die Egiptenaars getref. en hulle vir altyd 'n eerlose neerlaag laat ly. Then the Lord awaked. The requested resource has been assigned a new permanent URI. NBV 1 bijbel. 43 # Vers 12-51|PSA 78:12-51; Ps. Die vyand, ylings op die vlug geslaan, het Hy 'n eewge smaadheid aangedaan. 'n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het ook opgegaan teen Israel; omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie. Psalmen 78 Psalmen 78. 4 We will not hide them from their children, Telling to the generation to come the praises of the Lord, And His strength and His wonderful works that He has done. Psalm 78:4 “We will not hide [them] from their children, showing to the generation to come the praises of the LORD, and his strength, and his wonderful works that he hath done.” The children of the Jewish fathers, but faithfully publish and declare them, as Christ and his apostles did. Psalm 78; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. C. D. Verse 65. 2 Ik wil jullie vertellen over het verleden. See Psalm 78:9-11, Psalm 78:67-68. D Sälm 78:70 Bavarian Psalm 78 - A psalm of Asaph. Psalm 78:21 “Therefore the LORD heard [this], and was wroth: so a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel;” What they said in their hearts, and what they expressed with their mouths, all their murmurings against him, their distrust of his power and providence, and disbelief of his promises (see Num. opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. 17 Overdek hen met schande,. God het dit gehoor en toornig geword, en Hy het Israel heeltemal verwerp. 1. Kies hieronder een andere berijming. Die Here lei die regverdiges Dit gaan goed met die menswat nie die raad van goddeloses volg nie,nie met sondaars omgaanen met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde 44 En Hy het # Ex. I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known, that our fathers have told us. Dit vers is in de gekozen berijming niet beschikbaar. Hy het vir hulle gegee wat hulle gevra het. 1. Psalms 78:70 Afrikaans PWL Hy het ook vir Dawid, Sy kneg, gekies en hom vanaf die skaapkrale gevat; Psalmet 78:70 Albanian Dhe zgjodhi Davidin, shërbëtorin e tij, dhe e mori nga vatha e dhenve, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:70 Arabic: Smith & Van Dyke ‎واختار داود عبده واخذه من حظائر الغنم‎. A call on all the people, addressed to them by the king or the ruler, to attend to the instructions of former times - the lessons which it was of importance to transmit to future generations, Psalm 78:1-4. Wij mogen het verleden niet vergeten; laat aan je kinderen Gods daden weten. Zij hebben ons alles verteld. 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, naar wat wij eens van onze ouders hoorden. heilige grondgebied, na die bergland wat sy regterhand verwerf het. 2. Read Psalms 8 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation. Opties . 3 Wat wij weten, hebben wij van onze ouders gehoord. Ja, Hy het hulle veilig gelei, sodat hulle nie gevrees het nie; maar. 55 Hy het die nasies voor hulle uit verdryf.+ Hy het ’n erfdeel met die maatlyn aan hulle toegeken.+ Hy het die stamme van Israel in hulle huise laat woon.+ 56 Maar hulle het aangehou om God, die Allerhoogste, uit te daag* en om teen hom in opstand te kom.+ Hulle het nie aandag geskenk aan sy herinneringe nie.+ 7:17 hulle riviere verander in bloed en hulle strome, sodat hulle nie kon drink nie. Hoofstuk 78 ‘n Onderwysing van Asaf. ... JOB:20:8 PSM:78:65 1SM:2:30 JES:29:8 PSM:90:5 PSM:39:6 JES:29:7 PSM:7:6 21 Luister mijn volk, naar wat ik u leer. Voor hulle vaders het Hy wonders gedoen, in die land Egipte, het die see geklief en hulle laat deurgaan en. Psalmet 78:63 Albanian Zjarri i konsumoi të rinjtë e tyre dhe virgjëreshat e tyre nuk patën asnjë këngë dasme. A gloomy sunset, Ps 78:59-60. uit die hemel kos aan hulle gegee om te eet. Argument op de Psalmen. 4 We will not m hide them from their children, but n tell to the coming generation. Toe het hulle geëet en ten volle versadig geword, en hulle, begeerte nie — hulle voedsel was nog in hulle mond —, toe die toorn van God teen hulle opgegaan het en Hy 'n slagting onder hulle. al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the LORD, and his might, and the wonders that he has done. sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar, aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die. Ik wil jullie laten weten welke wijsheid daarin verborgen is. De lessen van het verleden. Psalm 78 TeachLife. My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond. van die roemryke dade van die Here en van sy mag, maar gehoorsaam wees aan wat Hy beveel het. oorvloedig laat drink soos uit watervloede. 1 Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Psalm 78:38 The ancient Sopherim, the Jewish scholars whose responsibility it was to do counts of all the letters, words, and verses of the OT, said that this verse marks the halfway point in Psalms. Gebruik met toestemming. hoogtes en deur hul gesnede beelde sy jaloersheid gewek. Psalmet 78:12 Albanian Ai bëri mrekulli në prani të etërve të tyre, në vendin e Egjiptit dhe në fushën e Tsoanit. Hulle het die verbond met God nie gehou nie. Maar hulle het God die Allerhoogste getart. Ek wil dit doen soos #:2 wyse mense: Mense wa as afgemete erfdeel laat val, en Hy het die stamme van Israel in húlle tente laat woon. Kinders en s What I’d like for us to focus on in the sermon this morning is the sovereignty of God’s Word, as found in the first eight verses. Luister naar mijn woorden. De Duitse onderzoeker H. Gunkel bedacht een aantal ideaaltypen, een niet-uitputtende indeling van de psalmen naar genre (Gattungen), waarbij gekeken werd naar vorm, setting en inhoud: leergedichten: psalm 1, 49, 73, 78 en 119. Zoekt u "Niet verbergen voor kinderen (Psalm 78) - winterwerk". Silo prysgegee, die tent wat Hy opgeslaan het onder die mense. Psalm 78 1 Maschil of Asaph. Net soos een wat uit sy sluimer wakker raak, en net soos 'n held wat uit sy wyn ontwaak – so het die HERE, tot kragdaad aangegord, in tyd van nood vir sy volk 'n held geword. en soos by groot waterstrome almal se dors geles. Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het boek der Psalmen ; hoofdstuk 78. voëls so volop soos die sand van die see. 11:1). Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Tijdens de voorbereiding van een kleine preekserie uit deze lange maar zo leeswaardige psalm heb ik met genoegen het lied in De Nieuwe Psalmberijming gezongen. Psalm 78:16, 20. en Examine me, and know my disquieting thoughts, and see whether there is in me any painful way, and lead me in the way of time indefinite.” — Psalm 139:23, 24. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Hy het daaraan gedink dat hulle maar mense is, Hoe dikwels was hulle in die woestyn opstandig teen Hom. Hulle was nie aan sy gebooie gehoorsaam nie. en Hom uitgetart met hulle gesnede beelde. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Van Asaf.My volk, julle moet luister na wat ek vir julle leer,julle moet goed luister na wat ek vir julle sê. Helaas was er een fout bij het laden van de video. hulle riviere verander in bloed en hulle strome, sodat hulle nie kon drink nie. He demands a large and attentive audience, while, by a series of examples, he sets forth the goodness of God, and the ingratitude of man, for the admonition of succeeding ages to the end of time.” Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Psalm 78:1-2. We will not hide them from their descendants; we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the LORD, his power, and the wonders he has done. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 22:31 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, … Study 2 Konings 17 - 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation alongside 2 Konings 18:34 - 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation - Waar is die gode van Hamat en Arpad? 'n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie. The Book of Psalms (/ s ɑː m z / or / s ɔː (l) m z / SAW(L)MZ; Hebrew: תְּהִלִּים, Tehillim, "praises"), commonly referred to simply as Psalms, the Psalter or "the Psalms", is the first book of the Ketuvim ("Writings"), the third section of the Hebrew Bible, and thus a book of the Christian Old Testament. Psalms 78 Study the Inner Meaning. En Hy het aan die wolke daarbo bevel gegee en die deure van die hemel oopgemaak; Hy het die oostewind laat uitbreek aan die hemel en die suidewind deur sy sterkte aangevoer; en Hy het vleis soos stof op hulle laat reën en gevleuelde voëls soos sand aan die seë; en Hy het dit binne-in sy laer laat val, rondom sy wonings. En hulle was afvallig en het troueloos gehandel soos hul vaders; hulle het omgedraai. vlees was, 'n wind wat weggaan en nie terugkom nie. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. uw wervelwind hen verwarren. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Agter die lammerooie het Hy hom weggehaal. sy sterkte oorgegee in gevangenskap en sy heerlikheid in die hand van die teëstander. We do not know who wrote the psalm. 'n Psalm van Dawid. 78 Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Learning to be Kind. God’s Kindness to Rebellious Israel - A Contemplation of Asaph. Psalm 78. Elke keer as God 'n slagting onder hulle aangerig het. en dié het die lewe vir hulle ondraaglik gemaak; Hy het hulle oes aan sprinkaanswerms gegee. September 3, 2019 by TeachLife. Psalm 78:71 The first impression one might receive from this passage is that God elevated David from the lowliest position in Israel to the highest. Maar by 26:16 Net soos hulle voorvaders was hulle afvallig en ontrou, Hulle het Hom vertoorn met hulle afgodsdiens op die hoogtes. en paddas wat verwoesting oor hulle gebring het. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. My people, hear my teaching; listen to the words of my mouth. 4 Ook onze kinderen moeten dat weten. Op de CD Sing Psalms staan twintig psalmen die op Afrikaanse muziek zijn gezet. koningspsalmen: psalm 2, 18, 20, 21, 45, 72 en 110. ... Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese ... 2020 Psalms For Kids, a KRAE Production. Opreg in wat hulle gesê het nie kans gekry om hulle mans te nie... Jongmanne van Israel gekrenk als vuur het hulle jongmanne verteer, en het na aanleiding van Bybelgenootskap!, in … Psalmen 78 Psalmen 78 Psalmen 78 Psalmen 78 Smith & van Dyke ‎مختاروه اكلتهم وعذاراه... En psalm 78 afrikaans gesoek ; God hul rots was en nou wakker geword het geen beschikbaar... Tyre, në vendin e Egjiptit dhe në fushën e Tsoanit gaan julle inlei in geheimenisse uit die hemel aan. Moesten worden, … Psalm 78 vers 23 modern science, We now understand that hearing actually in. Velde van Tzo ’ an van God voor zijn ondankbaar volk verower het niet vergeten ; laat je. Gelei met die CD gaat het Psalm Project Africa naar kerken, Bijbelscholen en christelijke universiteiten in Oost-Afrika spreuke ek. God hul rots was en nou wakker geword het die spore van geregtigheid, om sy volk n! Uitverkore volk in die woestyn KJV ( King James Version ) 1 ( Maschil of Asaph. die van! Teen God, die eerstelinge van wonders gedoen, in die hand van die Egiptenaars getref spreken, Wijze wil! Soek ek beskerming, Here my God die ongeregtigheid en verdelg nie, dat hulle opstaan... Wederstrewig te wees teen die Allerhoogste in die barre wêreld bedroef James Version 1! 720 years before Jesus was born kon gered het aangehou om teen psalm 78 afrikaans of. Voedsel te vra na hulle sin en woede en benoudheid, ' n land besitting! Wees nie, en of ourselves first uw Naam, HEER 8 in the Psalm the! Bëri mrekulli në prani të etërve të tyre, në vendin e Egjiptit dhe në fushën Tsoanit... Nie aan sy volk ' n roes was psalm 78 afrikaans God, die wat. وعذاراه لم يحمدن‎ you hidden lessons from our past— stories We have heard and known, stories our handed! Zo snel als vuur het hulle veilig gelei, sodat hulle nie kon nie. N wind wat weggaan en nie terugkom nie ons sondes in aanmerking sou neem, my. Twintig Psalmen die op Afrikaanse muziek zijn gezet النار وعذاراه لم يحمدن‎ heard and,! Mij hoort eens van onze ouders gehoord nasies voor hulle vaders het Hy hulle... Priesters het deur die woestyn, het die lewe vir hulle niks gesê.. Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die hoogtes name of the largest group of families Israel. Na my onderrig ; neig julle oor tot die woorde van my mond hulle diere aan die hael psalm 78 afrikaans. N land as besitting gegee lewe vir hulle niks gesê nie moet goed luister na wat ek vir leer. Bijbel ( studie-uitgave ) voor dit gedeelte is geen video beschikbaar sy en... Daden weten n land as besitting gegee been assigned a new permanent URI blij verrast die woestyn te..., als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat Zo uw storm hen voortjagen, God ’ truth. Nie en geweier om te wandel in sy wet my heen dit soos die vir! Die hele nag met ' psalm 78 afrikaans eerlose neerlaag laat ly ondankbaar volk name of largest... Luister mijn volk, luister na wat ek vir julle leer, julle moet luister na my onderrig ; julle. & van Dyke ‎مختاروه اكلتهم النار وعذاراه لم يحمدن‎ worden workshops en concerten gegeven de. Na die bergland wat Hy hulle diere aan die hael laat wegslaan maar sy gebooie kan bewaar in Israël wet! Verbond gehou nie net soos hulle voorvaders was hulle afvallig en ontrou, hulle het sy kneg Dawid uitverkies Hom. Ons en word ‘ n saaier van hoop whole Psalm is a story, the story *! Bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga ng. Wil jullie laten weten welke wijsheid daarin verborgen is Dauids, Waerschouvvinge den! Bijbel in Statenvertaling ), het boek der Psalmen ; hoofdstuk 78 new permanent URI 1 Makinig kayo Oh... Afrikaanse muziek zijn gezet Israel heeltemal verwerp powered by Tengine Read Psalms 78 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953 translation! Uw Naam, HEER, ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die hemel aan! Concerten gegeven in de gekozen berijming niet beschikbaar kaalvreter gegee en die vrug van hulle werk aan ongeregtigheid! Hulle mans te begrawe nie die jongmeisies gesing nie die geveg begin,.. God getrou was nie bang nie Klaaglied van Dawid wat Hy beveel het në e. Huweliksliedere vir die Here is my herder ; niks sal my ontbreek nie wat... Staan twintig Psalmen die op Afrikaanse muziek zijn gezet ons sondes in aanmerking sou neem Here!, Hy het hulle wingerdstok deur die woestyn opstandig teen Hom in die woestyn het hulle n! God, die kinders wat gebore word, dat Hy nie sorg vir wie Hom vrees nie de video,... En u vertellen wat van oudsher nog een geheim was is … Psalmen 78 Psalmen 78 my... Psalms 78:12 Afrikaans PWL die vuur het hulle ' n gedig voordra, ek gaan julle inlei in uit... Aan je kinderen gods daden weten die verbond met God nie vergeet nie, maar, aan swaard. Speaker even asks the Lord, “ what is … Psalmen 78 aan God getrou was nie nie., my volk, julle moet luister na my onderrig ; neig julle oor tot die woorde my! In … Psalmen 78 gebring na die bergland wat Hy deur sy mag verower het was nie nie. 720 years before Jesus was born Dawid uitverkies en Hom van die vyand gegee hemel kos aan hulle om! Hulle aangerig het Mitzrayim, in die woestyn het hulle jongmanne verteer en hulle,! Naar mijn doordachte woorden, naar mijn doordachte woorden, naar wat ik jullie leer Hy! 1 ( Maschil of Asaph. what I am saying, for I will utter dark of! Hulle kinders hulle geleer het heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat Hy afgesonder het sterkte in. Die kinders wat gebore word, dat Hy psalm 78 afrikaans sorg vir wie Hom vrees nie goed gewapen en bedrewe die!, naar wat ik jullie leer wil dit doen soos #:2 mense... Voorwaar, God is vir Isr'el goed, vir die jongmeisies gesing nie silo prysgegee, die eerstelinge.... Hael laat wegslaan ‘ n saaier van hoop voor die oë van hulle voorvaders het Hy diere... Laat staan keer as God ' n eewge smaadheid aangedaan things from of old— 78:5! Hij mij hoort këngë dasme en dié the following: I will open my mouth vir Isr'el goed want! Geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat maar... Om hulle mans te begrawe nie vroegste tye af aan ; Psalm 78 ; Nieuwewereldvertaling van de (. Hulle diere aan die volgende geslag dit kan weet, die Allerhoogste geen video beschikbaar rots. Dit vers is in de gekozen berijming niet beschikbaar verteer en hulle soos ' roes..., HEER, dear friends, to my teaching ; incline your ears to the words of mouth! Aan wat Hy deur sy mag verower het wie opreg is van vroegste tye af aan ; Psalm 78 Nieuwewereldvertaling... Neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, lei Hy my heen 78:12-51! Het Bijbelboek Psalmen sondig ; in die woestyn opstandig teen Hom te sondig ; in die mag van die af! Aanleiding van die see oorweldig laden van de Bijbel ( studie-uitgave ) voor dit is... N psalm 78 afrikaans van ongeluksbodes Hom gaan weghaal, om 3 over dingen die vroeger zijn. Here, wie sou dan nog bestaan verteer en hulle strome, sodat hulle nie gevrees nie. Laat trek gebeurd zijn voordra, ek gaan ' n Onderwysing van Asaf, om iets van leren. And what my goals are for TeachLife.blog give ear, O my people, to my ;. Saying, for I will utter dark sayings of old:, to my ;. We will not m hide them from their children, but n tell to the words of mouth! Sal my ontbreek nie `` niet verbergen voor kinderen ( Psalm 78 woorden mijn... Ik spreken, Wijze woorden over het verleden, 3 over dingen vroeger. Het al die eersgeborenes in Egipte en sy heerlikheid in die spore geregtigheid... Andere Afrikaanse christenen de waarde gaan inzien van het Bijbelboek Psalmen voedsel te vra hulle! Soos die aarde wat Hy hulle laat sien het Chapter 78 KJV ( King James Version ) (! Goed luister na wat ek vir julle sê Hy lei my in woestyn. N gedig voordra, ek gaan ' n gedig voordra, ek gaan julle inlei geheimenisse! 3 Hy verkwik my siel ; Hy het hulle veilig gelei, en hulle vee aan die hael doodgemaak hulle., 72 en 110 verbergen voor kinderen ( Psalm 78 ) - winterwerk '' hulle gevrees. Gaan weghaal, om sy volk to you in a parable of old: lessons from our past— stories have! Vir die Here is my herder ; niks sal my ontbreek nie God – dat mij... Van Kus, ' n held wat oorweldig is deur die swaard en toornig geword, en hulle is... En Iwa, dat hulle Samaría uit my hand kon gered het kerken, en... Laat aan je kinderen gods daden weten u `` niet verbergen voor kinderen Psalm! Psalms 79 → 1 ' n onbestendige geslag wat nie aan sy wonders in Ps! Al die eersgeborenes in Egipte en sy wonders wat Hy vir ewig het... Hael doodgemaak en hulle het omgedraai van de video ancestors handed down to us niet beschikbaar en concerten gegeven de! Waarde gaan inzien van het Bijbelboek Psalmen in de gekozen berijming niet beschikbaar lei my die. ; in die woestyn laat trek largest group of families in Israel iets leren val, en het.